COVID-19 Vaccine Resources for Parents

As a parent, we know you probably have a lot of questions about the COVID-19 vaccine. Questions like “When can my child get it?” and “Is it safe?” Here we’ve compiled resources to help you learn the facts.

Why should my child get the COVID-19 vaccine?

Getting yourself and your child vaccinated are important steps in protecting against infection and our return to normalcy. Having your child vaccinated can help:

  • Protect your child from severe COVID-19.
  • Protect loved ones by stopping the spread of the virus.
  • Return to traditional in-person school, sports and other extracurricular activities.
  • Eliminate mask wearing requirements.
  • Reduce the spread of the virus within the community.

Schedule Your Child's COVID-19 Vaccine

Fact Sheets

COVID-19 Vaccine: What Parents Need to Know

The COVID-19 Pfizer vaccine that is approved for use in adults is now approved for use in children 12 and older. Getting yourself and your child vaccinated are important steps in protecting against infection and our return to normalcy.

لقاح كوفيد - 19 : ما الذي يجب أن يعرفه أولياء الأمور

لقاح فايزر ضد كوفي د- 19 المعتمد للاستخدام للبالغين تمت الموافقة عليه الآن للأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فأكبر.

कोभिड-19 खोपः आमाबुबालाई के थाहा हुहुनु आवश्य्यक छ

वयस्क्कहरूरूमा प्रप्रयोगको मन्जु्जु री प्राप्राप्तप्त कोभिड-19 फाइजर खोपलाई अब 12 वर्ष्ष र माथिथि उमेरका बच्च्चाचाहरूरूमा प्रप्रयोग निम्तिनिम्ति मन्जु्जु री दिइएको छ।

Tallaalka COVID-19: Waxay Waalidiintu u Baahan yihiin inay Ogaadaan

Tallaalka Covid-19 ee Pfizer oo la ansixiyay inay qaataan dadka waawayn waxaa hadda la oggolaaday inay qaadan karaan carruurta jirta 12 sano iyo kasii wayn.

Vacuna contra la COVID-19: Lo que los padres deben saber

La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, que está aprobada para uso en adultos, ahora está aprobada para uso en niños de 12 años en adelante.

Blog Posts

6 Reasons Your Child Should Get the COVID Vaccine

6 Reasons Your Child Should Get the COVID-19 Vaccine

As the COVID-19 vaccine becomes available for younger kids, you may be on the fence about whether to get your child vaccinated. Children have arguably been impacted more than most over the last year. So here are just a few reasons why you should vaccinate your child.

Teenage boy wearing a hooded sweatshirt.

The Truth About the COVID-19 Vaccine for Kids

The same Pfizer vaccine that has been used in adults has now been authorized for children 12 and older. Here are the facts about the vaccine, backed by information from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Little girl wearing face mask

Are Kids with Congenital Heart Disease at Higher Risk for COVID-19?

Congenital heart disease (CHD) is the most common birth defect, occurring in about 1 in every 100 births. If adults with underlying heart conditions are at increased risk for COVID-19, researchers wondered if the same would hold true for children.

Helping Hands™

COVID-19 Vaccine: Fast Facts

Now we have an extra way to protect ourselves from the virus - vaccines! If more people get the vaccine, COVID-19 will not be able to spread as easily, and fewer people will be sick.

لقاح كوفید- 19 : حقائق سریعة

كوفید- 19 (أو فیروس كورونا) ھو فیروس یصیب الناس بالمرض الشدید. یساعد ارتداء الكمامات والتباعد
الاجتماعي في الحد من انتشار الفیروس. الآن لدینا طریقة إضافیة لحمایة أنفسنا من الفیروسات - اللقاحات! إذا حصل
المزید من الأشخاص على اللقاح، فلن یتمكن كوفید- 19 من الانتشار بسھولة، وسینخفض معدل إصابة الناس
بالمرض.

कोभिड-19 खोपः झटपट तथ्यहरू

कोभिड-19 (वा कोरोनािाइरस) एक यस्तो िाइरस हो जसले माननसहरूलाई अत्यन्तै बिमार पार्दछ। मास्क र शारीररक र्ूरीले िाइरसको संक्रमण घटाउन म􀆧त भमल्र्छ। हामीभसत अि िाइरसिाट आफैलाई िचाउने एउटा अनतररक्त तररका छ – खोपहरू! धेरैिन्र्ा धेरै माननसलाई खोप लाग्यो िने कोभिड-19 त्यनत सजजलोसँग फैभलनु सक्र्ैन, र कम्ती माननसहरू बिमार हुनेछ्न्।

Tallaalka COVID-19: Xaqiiqooyinka Dhabta ah

COVID-19 (ama Korona Fayras) waa fayras dadku aad ugu xanuunsadaan. Maaskarooyinka iyo kala fogaanshaha bulshada waxay gacan wayn ka geystaan yareynta faafida fayraska. Hadda waxaan haysanaa qaab kale oo dheeraad ah oon iska ilaalin karno fayraska - tallaalo! Haddii dad badan ay qaataan tallaalka, ma sahlanaan doonto in COVID-19 si fudud ku faafo, dad yar ayaana qaadi doona xanuunka.

Vacuna contra la COVID-19: Datos rápidos

La COVID-19 (o coronavirus) es un virus que está enfermando mucho a la gente. Las mascarillas y el distanciamiento social ayudan a reducir la propagación del virus. Ahora tenemos una forma más de protegernos del virus: ¡las vacunas! Si más personas se vacunan, la COVID-19 no podrá propagarse con tanta facilidad, y menos personas se enfermarán.